Strategie oddílu KaBaL team Karviná

1. Cíle v oblasti kulturně – vzdělávací

 • výchova sportovců podle pravidel fair-play, tak aby byli i v běžném životě disciplinováni, spolehliví a ohleduplní k druhým
 • osvětovou činností popularizovat badminton v našem městě; ke splnění tohoto cíle bude zejména zapotřebí účastnit se kulturně společenských akcí, vést aktivní mediální politiku a využívat pro informování veřejnosti moderní komunikační prostředky
 • podpora místního rozvoje, zejména v oblasti sportu a tělovýchovy ochrana a podpora zdraví – sportovně relaxační volnočasová aktivita v budoucnosti také podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a občany se sociálním znevýhodněním

2. Cíle v oblasti spolupráce s organizacemi a ostatními sportovními kluby

 • nejpozději v roce 2013 iniciovat a ve spolupráci s jinými badmintonovými kluby začít aktivně se účastnit žákovských soutěží / chceme dosáhnout toho, aby i začátečníci měli možnost zúčastnit se soutěží a zvýšit tím jejich sportovní motivaci a osobní sebevědomí
 • v roce 2014 začít v Karviné organizovat pravidelně žákovský turnaj ve spolupráci s badmintonovými kluby / splnění tohoto cíle předpokládá, že klub získá potřebnou finanční podporu od orgánů státní samosprávy nebo sponzorů
 • navázat úzkou spolupráci s regionálnimi kluby badmintonu i případně s jinými sportovními kluby

3. Cíle v oblasti výkonnostně – sportovní

 • pracovat na náboru tak, aby v roce 2015 měl cca 70 členů – tento počet by měl garantovat stabilní kádr pro dlouhodobější koncepční práci. V první fázi budou naší členskou základnu tvořit děti od 7 let – vytvoření samostatné skupiny
 • sestavovat tréninkové plány a s jejich pomocí řídit rozvoj dovedností jednotlivých členů a k dosažení optimálního růstu jejich výkonnosti
 • poskytovat profesionální sportovní i trenérské služby v oblasti vedení vlastního sportovního tréninku v badmintonu, formou skupinových/individuálních tréninků. Stejně tak budeme chtít přihlédnout k případnému zájmu o trénink dětí a mládeže pořádáním zvláštních bloků pro tuto skupinu zájemců, jakož i pro celé rodiny s dětmi a zároveň vést tréninky tak, aby badminton hráče bavil
 • rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností s odborníky na metodiku tréninků badmintonu zapojením maximálního počtu členů do soutěžení podnítit zájem o tento sport a zvýšit motivaci členů klubu k dosažení vyšší výkonnosti
 • vytvoření dobrých vztahů uvnitř kolektivu, aby se členové klubu scházeli rádi a aby jim tento kolektiv pomáhal překonávat problémy
 • organizovat klubové akce, sportovní akce, výlety, jiné sportovní aktivity – plavání, turistika, badmintonové soustředění
 • vytvořit pozitivní atmosféru a podporovat procesy, které stmelují kolektiv tohoto individuálního sportu
 • spolupracovat s rodinnými přislušníky – pravidelné schůzky, individuální komunikaci, pravidelný a kvalitní přenos informací
 • snížit finanční zátěž rodin členů získáním prostředků od sponzorů
 • v rámci spolupráce se základními školami založit a vést sportovní třídu se zaměřením na badminton